K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Przetwarzanie danych osobowych

  INFORMACJE OGÓLNE

   

  W EUROPEJSKIEM CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO 

  • SKRÓT RODO

  Odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  • OD KIEDY RODO JEST STOSOWANE W CENTRUM

  Od 25 maja 2018 r.

  • CEL WPROWADZENIA RODO

  Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

  • KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Europejskie Centrum Krzysztofa Pendereckiego

  Lusławice 250

  32-840 Zakliczyn

  • INSPEKTOR DANYCH I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ

  Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: rodo@penderecki-center.pl

  • W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

  podpisać i realizować umowę której jesteś stroną

  dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.

  wysyłać do Ciebie za Twoją zgodą newsletter i inne materiały informacyjne

  wykonać zadania realizowane przez Centrum w interesie publicznym.

  • NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

   

  Na podstawie:

   art. 6 ust. 1 lit. a RODO  gdy, wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

   art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum;

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Centrum w interesie publicznym.

  • TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

  • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

  Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: rodo@penderecki-center.pl

  We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL).

  GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE

  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

   

  Obowiązek informacyjny (korespondencja)

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego informuje: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego możliwy jest pod adresem email rodo@penderecki-center.pl 

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych;

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO;

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. W przypadku:

  • nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji;

  • odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na skutek Pańskiego zapytania bądź wniosku.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ilona Suchecka
  Publikacja dnia: 15.12.2021
  Podpisał: Ilona Suchecka
  Dokument z dnia: 15.12.2021
  Dokument oglądany razy: 2823
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice