K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Archiwalne

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (dalej - Zamawiający) zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług w zakresie najmu 1 autokaru wraz z kierowcą/-ami dla przewozu maksymalnie 21 osób oraz dużych instrumentów smyczkowych (3 wiolonczele, 1 kontrabas) w dniach: 25-28 września 2016 r.

  Tryb zamówienia:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 ust.8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

  Przedmiot zamówienia:

  Usługa dotyczyć będzie transportu muzyków, bagaży i instrumentów na wyznaczonej przez Zamawiającego trasie Kraków – Berlin – Kraków na koncerty w Berlinie.  

  Zapytanie Ofertowe

  Formularz Ofertowy

  Powyższe zostało przeniesione na właściwą podstronę.

  UWAGA: Przedłużony termin 
  Zapraszamy ponownie

  Zapytanie Ofertowe

  Formularz Ofertowy


  Zamówienie nr 1/2015 realizowane na podstawie art. 4 ust 8b ustawy pzp

  Przedmiotem zamówienia jest udział w pracach konkursu 5 członków jury I Międzynarodowego Konkursu Kameralnego Ludwiga van Beethovena.

  Do pobrania:

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Informacja o zamówieniu

  Zamówienie 2/2015  realizowane na podstawie art. 4 ust 8b ustawy pzp

  Przedmiotem Zamówienia jest usługa artystyczna – wykonanie koncertu w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w dniu 6 września 2015 r. przez Philharmonia Quartett Berlin w ramach Festiwalu EMANACJE oraz I Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im Ludwiga van Beethovena.

  Ogłoszenie o zmówieniu

  Informacja o zamówieniu


  ROK 2014 

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę instrumentów klawiszowych

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załączniki 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

  Informacja o zmianie w SIWZ
  Zmieniony SIWZ z dnia 3 listopada 2014 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

  Informacja o zmianie w SIWZ

  Zmieniony SIWZ z dnia 4 listopada 2014
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłosznie o udzieleniu zamówienia
   
   
   
      

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do 2013 r.

   

  _______________________________________

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego ogłasza przetarg 
  nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń oraz elementów technologii widowiskowej sali koncertowej i pomieszczeń towarzyszących Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Załączniki do SIWZ

  Część rysunkowa

  Odpowiedź 1

  Odpowiedź 2

  Ogłoszenie o zmianie terminu

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Informacja o wyborze oferty

   

  —————————————————-

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, centrali telefonicznej i telefonów, mobilnej sceny do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz budynku, łóżek wraz z materacami.

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Załączniki

   

  Zmiany:

  Ogłoszenie 2

  SIWZ

  Załącznik 1

  Załącznik 4a

  Załacznik 4b

  Załącznik 4c

   

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

   

  ——————————————————————–

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego ogłasza przetarg nieograniczony na zakup fortepianu koncertowego.

  Ogłoszenie  o zamówieniu

  SIWZ

  Załączniki

  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.) Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Nowa wersja umowy została załączona poniżej

  Załącznik nr 4 po modyfikacji

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

  PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  - Do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

  Pytanie nr 1

  Niniejszym pragnę zapytać, czy zamawiający modyfikując treść SIWZ lub w inny sposób dopuści ofertę w której oferent dla wykazania  się wiedzą i doświadczeniem wskaże wykonanie dostawy na mistrzowski fortepian koncertowy (Bluthner model 1, długość 280 cm) za  cenę poniżej kwoty wskazanej w 9 punkcie podpunkt 2 w SIWZ ? Oferowane przez nas fortepiany koncertowe wg. cennika są za kwotę niższą niż wskazana w w/w punkcie SIWZ, stąd nie jest możliwe wykazanie takiej dostawy. Jednakże w wykazie dostaw wykonanych przez nas obok dostawy fortepianu koncertowego umieszczone byłyby inne dostawy, w tym np. dostawa na kilkanaście instrumentów (fortepianów i pianin) w jednym zamówieniu za kwotę kilkukrotnie przekraczającą tą, jaka jest wskazana w SIWZ?

  Odpowiedź nr 1

  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie nr 1.

  Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie przewiduje modyfikacji treści SIWZ.

   

  Lusławice, 28-10-2013

  Wykonawcy

   

  Dotyczy: postępowanie nr ZP-ECM/61/2013 na dostawę fortepianu dla Europejskiego Centrum

   

  Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert.

  Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (odpowiedzi Zamawiającego są wyróżnione na niebiesko):

  1. Czy Zamawiający dopuści na etapie realizacji zamówienia przed dostawą instrumentu jego wybór przez przedstawicieli Zamawiającego z mniejszej ilości niż 6 egzemplarzy – np. z minimum 3 egzemplarzy – do próbnej gry nie tylko na terenie Polski, tym bardziej, że wszelkie koszty wynikające z procedury wyboru instrumentu obciążają Wykonawcę (Dostawcę) zgodnie z rozdz. 5 SIWZ ?

   

  Odpowiedź.  Zamawiający modyfikuje zapisy poniższego fragmentu pkt. 4 SIWZ.

  Zamiast

  “Na etapie realizacji umowy przed dostawą instrumentu, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru instrumentu spośród minimum sześciu egzemplarzy udostępnionych na terenie Polski przedstawicielom Zamawiającego do próbnej gry, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszelkie koszty wyni­ka­jące z procedury wyboru instrumentów zarówno w siedzibie Zamawiającego jak i w siedzibie producenta/Wykonawcy obciążają Wykonawcę”

   

  winno być:

  Na etapie realizacji umowy przed dostawą instrumentu, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru instrumentu spośród minimum trzech egzemplarzy udostępnionych przedstawicielom Zamawiającego do próbnej gry, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszelkie koszty wyni­ka­jące z procedury wyboru instrumentów zarówno w siedzibie Zamawiającego jak i w siedzibie producenta/Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

   

  Ponadto w  konsekwencji dokonanej zmiany, Zamawiający modyfikuje  zapisy §1 wzoru umowy. W miejsce liczby „6” wpisuje się liczbę „3”.

   

  1. Czy Zamawiający dopuści, aby wskazany przez Wykonawcę do oceny kryterium jakość instrument posiadający parametry zgodne z podanymi w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3 SWIZ) mógł znajdować się również w okresie pogwarancyjnym (rozdz. 17 SWIZ)

  Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza do testów jakościowych instrument pogwarancyjny,  jednakże pod warunkiem że  okres jaki upłynął od upływu gwarancji nie powinien być dłuższy niż 2 lata. Wskazujemy jednocześnie, że test jakości będzie miał istotne znaczenie dla oceny oferty, dlatego odpowiedzialnością oferenta jest zapewnić do weryfikacji instrument o najlepszych możliwych parametrach.

   

  1. Prosimy o doprecyzowanie zapisu ust. 4 par. 2 wzoru umowy: „Po zainstalowaniu instrumentu w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, zadaniem Wykonawcy będzie odpowiednie jego przygotowanie do występów”. Czy Zamawiający oczekuje w ramach dostawy instrumentu jego strojenia przed każdym występem po zainstalowaniu instrumentu w miejscu wskazanym ? W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWIZ jest mowa o pierwszym strojeniu

   

  Odpowiedź. Zamawiający wyjaśnia iż, chodzi tutaj o jednorazowe przygotowanie instrumentu po dostawie.

   

   

  II. Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu

   

  Treść powyższych odpowiedzi oznacza jednocześnie modyfikację przywołanych wyżej zapisów SIWZ i wzoru umowy.

   

  W związku z udzielonymi odpowiedziami na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.

  Nowy termin to 04.11.2013 godz. 12:00.

  Zmiana ta powoduje odpowiednie dostosowanie w SIWZ i Ogłoszeniu.

   

   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   

  Kontakt:

  Alfred Wolanin

  luslawice@penderecki-center.pl, tel. 14 665 10 30

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Michal Cygan
  Publikacja dnia: 24.01.2020
  Podpisał: Ilona Suchecka
  Dokument z dnia: 24.01.2020
  Dokument oglądany razy: 7509
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice